Veri Sorumlusu, Veri İşleyen Nedir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olanlardır. Bu kişiler, gerçek kişiler olabileceği gibi, kamu kurumları, şirketler, dernekler veya vakıflar gibi tüzel kişiler de olabilecektir.
  • Veri sorumlusunun tüzel kişi olmasının önünde engel yok.
  • Aydınlatma yükümlülüğü var.
  • Veri işleyen ile müştereken sorumlu.
  • Karar mekanizmasıdır.
Veri işleyen, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir. Veri sorumlusunun tüzel kişi olmasının önünde engel yok.
  • Veri işleyenin sorumluluğu, kişisel verilerbilgisi dahilinde işlenirse ve veri işlemegerçekleşirse doğar.
  • Veri sorumlusunun verdiği yetkiyle işlemyapan veri işleyenin işlemlerininsonucundan, veri sorumlusu dasorumludur.
  • Uygulayıcıdır.
[1] Kaynak: www.pwc.com.tr